ஒரு வாரத்திற்கு கிருஷ்ணா நிறுவனத்தின் இலவச வகுப்பில் கலந்து கொள்ளுங்கள்

ஒரு வாரத்திற்கு கிருஷ்ணா நிறுவனத்தின் இலவச வகுப்பில் கலந்து கொள்ளுங்கள். உங்களின் தேவைகளை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்தால் கிருஷ்ணாவின் சேவை உங்களுடன் தொடரும். மருத்துவர்/பொறியியலாளர் ஆக வேண்டும் என்ற உங்களின் கனவு கிருஷ்ணாவுடன் வெறும் கனவாக இருக்காது;அது நிறைவேறும்


Repeater Course for NEET & AIIMS 2020

4 Year Integrated Course For 9th Studying Students 
3 Year Integrated Course For 10th Studying Students 
2 Year Integrated Course for NEET & AIIMS 11th Students 
1 Year Integrated Course For NEET & AIIMS 12th Students 

20 Students in a Class

Krishna Institute Entrance Coaching Centre Trichy 
Above ICICI Bank 4th Floor
Shri Vari Complex, 36/1 1st Main Road,
Ramalinga Nagar, Woraiyur, Trichy
For More Details

86 80 85 6666
86 08 54 6666
0431 40 50 266

Course Details http://krishnainstitute.net/courses

Comments